سازمان داوطلبان
عضویت در شمسا

شبکه ملی ایدز (شمسا) از علاقمندان به فعالیتهای خیرخواهانه و بشردوستانه در زمینه پیشگیری از ایدز و آسیب‏ های اجتماعی در سراسر کشور در قالب سازمان داوطلبان دعوت به همکاری می کند.
تعریف عضو داوطلب:
عضو داوطلب؛ به شخص علاقمند به فعالیتهای بشردوستانه اطلاق می‏‏‏‏‏‏‏‏‎شود که اهداف و برنامه‏‎های مندرج در اساسنامه شبکه را پذیرفته و مسئولیت‎های خود را در چارچوب مقررات شبکه انجام خواهد داد. 
شرایط عمومی عضویت:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
2- رعایت منشور اخلاقی شبکه ملی شمسا؛
3- ارائه درخواست و مدارک عضویت.

علاقه‌مندان همکاری داوطلبانه با شبکه ملی ایدز در حوزه‌های مختلف می‌توانند با تکمیل فرم و ارسال مدارک درخواستی دعوت این شبکه را پذیرا باشند.